gdpr

ochrana osobních údajů

Společnost TM Servis - the technical motion s.r.o., IČ: 27134296, se sídlem Nupaky 112, Nupaky 25101, (dále jen „Organizace“), jakožto správce osobních údajů, si tímto dovoluje informovat uživatele svých webových stránek (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany Organizace, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů ze strany Organizace.

Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začne uživatel využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují preference a úkony, které na nich uskutečnil (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Cookies obsahují informace týkající se používání internetu, ale neidentifikují konkrétní osobu. Cookies jako takové nepředstavují riziko pro samotný počítač. V důsledku shromažďování údajů však může obecně docházet ke ztrátě anonymity jednotlivých uživatelů. Vše se samozřejmě odvíjí od toho, jaké informace je návštěvník webu sděluje.

SOUBORY COOKIES OBECNĚ POMÁHAJÍ NAPŘ.:

Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;

Navigace a fungování webových stránek;

Personalizaci obsahu webových stránek včetně reklamních sdělení;

Používání souborů cookies lze nastavit pomocí internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookies lze pomocí webového prohlížeče odmítnout nebo nastavit užívání jen některých souborů cookies.

Pokud uživatel sdílí dané zařízení s dalšími osobami, pak sdílení nastavení prohlížeče s jinými osobami včetně cookies je pouze na jeho svobodné volbě a jeho zodpovědnosti.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ORGANIZACE ZPRACOVÁVÁ?

Organizace zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • Cookies, které jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele (interpretační vodítka k určení takových cookies poskytuje WP194).
 • Cookies třetích stran, konkrétně Google Analytics pro analýzu návštěvnosti.
 • Napojení na sociální sítě – vybrané webové stránky používají informační aplikace třetích stran, které umožňují uživateli sdílet obsah webových stránek či jeho názor o těchto stránkách. To se týká případů tlačítek "Sdílet", "Líbí se mi" souvisejících se sociálními sítěmi jako "Facebook", Twitter", atd. Pokud uživatel využije tyto plug-iny, např. tím, že klikne na tlačítko "Líbí se mi" nebo tím, že někde zanechá komentář, informace budou přeposlány sociální síti, a publikovány na jeho účtu. Doporučujeme přečíst si politiku ochrany osobních údajů daných sociálních sítí předtím, než uživatel začne tyto sítě aktivně používat.

ORGANIZACE NEVYUŽÍVÁ A ANI NEDALA POKYN ZPRACOVATELI K VYUŽÍVÁNÍ NÁSLEDUJÍCÍCH COOKIES:
 • Funkční cookies: Tyto soubory cookies jsou nepovinné a umožňují sledovat chování na webu, a následně například přizpůsobovat obsah stránek.
 • Marketingové cookies: Tyto cookies používají reklamní společnosti k zobrazování reklam, které jsou relevantní pro uživatele.
 • Organizace zpracovává osobní údaje pouze v souladu s uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Organizace a jeho zaměstnanců zpracovávány také partnery Organizace. Externí partnery, kteří jako zpracovatelé mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si Organizace pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo zejména dojít k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování, neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněnému přístupu k nim.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, které pro Organizace zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Organizace pro tyto služby využívá (zpracovatelé);

JAKÁ MÁTE PRÁVA VE VZTAHU KE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE STRANY ORGANIZACE?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (pokud je zpracování na souhlasu založeno);
 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou Organizace zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);
 • Právo na přenesení údajů (právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci; a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné);
 • Právo na opravu (právo požadovat, aby Organizace bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají);
 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby Organizace omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu, Organizace ověřuje správnost údajů; nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz);
 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby Organizace Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo jste odvolali souhlas, na jehož základě byly osobní údaje Organizace zpracovávány a neexistuje žádný další právní titul pro zpracování, nebo pokud by ze strany Organizace byly osobní údaje zpracovávány protiprávně);
 • Právo na námitku (právo požadovat, aby Organizace přestal zpracovávat Vaše osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu);

Právo obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

JAK MŮŽETE ORGANIZACI KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na Organizace písemně na adrese: Nupaky 112, Nupaky, PSČ 25101, či na tel. č. 608 959 098 nebo e-mailové adrese: info@chytreit.cz.

fakturační

adresa

TM Servis - the technical motin s.r.o.
Nupaky 112
Říčany 25101

IČO: 27134296 | DIČ: CZ27134296
Č.Ú.: 197288297 / 0300

e-mail

a telefon

Vlastislav Kabeláč Čiháček
cihi@trialshow.cz | +420 608 959 098

Pavel Hájek
hajek.pavel28@gmail.com | +420 731 664 179